วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์                                                       
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา          นางเบญจพร  นาคจันท์   ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ
โรงเรียน        โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ปีที่พิมพ์        พ.ศ.  2553

บทคัดย่อ


  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในฉบับนี้ เป็นผลจากการนำนวัตกรรมที่เป็นแบบฝึกทักษะ               มาพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1  เมื่อได้นำไปดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนากระบวนกา        รให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดสัมฤทธิผลเป็นที่พอใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553 จำนวน 20 คน
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 7 เล่ม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
เฉลี่ย 4.55  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8  แผน สำหรับใช้ประกอบแบบฝึกทักษะ  มีค่า IOC เท่ากับ
1.00  ทุกแผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวน 30 ข้อ  และตอนที่ 2 แบบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ  มีค่าความยากรายข้อ ตั้งแต่ 0.21– 0.78 
มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.23–0.81  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 20 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.31-0.76
และหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คำนวณค่าสถิติ
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที่ (t-test)   มีผลการศึกษาดังนี้
                   1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 83.52/82.67
                   2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 0.6790  แสดงว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  มีความก้าวหน้าจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.90
                   3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                    4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
                  แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ในครั้งนี้  เป็นนวัตกรรมที่ดี
มีคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
เหมาะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น